ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียน
1. รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น เตรียมอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น. โทรศัพท์ 038-671663

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 ชั้นเตรียมอนุบาล รับเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
2.2 ชั้นอนุบาลที่ 1 - 3 รับเด็กอายุระหว่าง 3 - 5 ปี
2.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 รับเด็กอายุระหว่าง 6 - 12 ปี
2.4 ชั้นมัธยมศึกษา รับเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

3. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
3.1 สำเนาสูติบัตร
3.2 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
3.3 สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
3.4 หลักฐานการย้ายจากโรงเรียนเดิม สำหรับชั้นประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา (กรณีย้ายเข้า)

4. ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน
4.1 ชั้นเตรียมอนุบาลอายุ 2 ปี เทอมละ 6,000 บาท หรือแบ่งจ่ายรายเดือนละ 1,200 บาท ค่าของใช้แรกเข้า 900 บาท
4.2 ชั้นอนุบาลอายุ 2 ปี 6 เดือน เทอมละ 5,000 บาท หรือแบ่งจ่ายรายเดือนละ 1,000 บาท ค่าของใช้แรกเข้า 900 บาท
4.3 ชั้นอนุบาล 1 อายุ 3 ปี เทอมละ 4,000 บาท หรือแบ่งจ่ายรายเดือนละ 800 บาท ค่าของใช้แรกเข้า 900 บาท
4.4 ชั้นอนุบาล 2 อายุ 4 ปี เทอมละ 4,250 บาท หรือแบ่งจ่ายรายเดือนละ 850 บาท ค่าของใช้แรกเข้า 720 บาท
4.5 ชั้นอนุบาล 3 อายุ 5 ปี เทอมละ 4,250 บาท หรือแบ่งจ่ายรายเดือนละ 850 บาท ค่าของใช้แรกเข้า 420 บาท
4.6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 เทอมละ 4,950 บาท หรือแบ่งจ่ายรายเดือนละ 990 บาท ค่าหนังสือตามหลักสูตร
4.7 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 เทอมละ 3,000 บาท (ไม่มีแบ่งจ่ายรายเดือน) ค่าหนังสือตามหลักสูตร

* ทุกระดับชั้นมีค่าประกันอุบัติเหตุ 200 บาท
- ค่าชุดนักเรียนและชุดพละ ชั้นอนุบาลราคาลุดละ 200 - 240 (ขึ้นอยู่กับขนาดตัวของนักเรียน) ผ้ากันเปื้อนผืนละ 80 บาท
โพสเมื่อ : 5 มี.ค. 2561 | 1,132 ผู้อ่าน