วิสัยทัศน์


มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อ่านออกเขียนได้ มีทักษะทางกีฬาว่ายน้ำ ผู้เรียนอารมณ์ดีมีสุขภาพแข็งแรง มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามทักษะศตวรรษที่ 21

ปรัชญา

พัฒนาการดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
 
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2561 | 478 ผู้อ่าน